Filocafé over verstaanbare zorg (in Nl, Eng, Turks en Arabisch)

Time
18:00 - 21:00
Locatie

De Krook
M. Makebaplein 1
9000 Gent
België

Prijs
Gratis
Filocafé verstaanbare zorg

Tekst in het Nederlands of in het Engels? Je vindt ze hieronder allebei.

NEDERLANDSTALIGE VERSIE

Geen betere manier om na te denken, dan door met elkaar in gesprek te gaan. Zin in een filosofisch avontuur over ‘verstaanbare zorg’? Het enige wat je nodig hebt is een open geest en een flinke portie gezonde nieuwsgierigheid. Wij zorgen voor een ervaren gespreksleider die alles in goede banen leidt.

"Hoe maken we gezondheidszorg verstaanbaar voor iedereen?" Met deze vraag gaan we tijdens deze speciale editie aan de slag. (meer info over deze vraag vind je onderaan) We onderzoeken deze vraag en gaan dieper in op gedachten, meningen, vooronderstellingen en overtuigingen.

VOOR WIE

  • Hou je van filosoferen samen met andere Gentenaars?
  • Heb je interesse in de vraag "Hoe maken we gezondheidszorg verstaanbaar voor iedereen?"
  • Begrijp je Engels en spreek je zelf Nederlands, Engels, Turks of Arabisch?

Dan ben jij van harte welkom op dit Filocafé over verstaanbare gezondheidszorg.

PROGRAMMA

Deel 1. Wees welkom - intro in Engels (18u - 18u30)

Onthaal in het Krookcafé.

Deel 2. Filocafé in 4 talen (18u30 - 20u)

Tijdens dit deel van de avond neem je deel aan één van de vier filocafés. Je kan kiezen tussen Nederlands, Turks, Arabisch of Engels. Onder begeleiding van een ervaren gespreksleider voer je een filosofisch gesprek met de andere deelnemers over de vraag "Hoe maken we gezondheidszorg verstaanbaar voor iedereen?".

Deel 3. Slotgesprek in Engels (20u - 21u)

Tijdens dit laatste deel van de avond houden we een slotgesprek in het Engels waarin we de reflecties uit de 4 filocafés samenbrengen.

UITDAGING: Verstaanbare zorg voor iedereen

Verstaan mijn dokter en ik elkaar juist, als ik iets vertel over mijn zwangerschap? Ben ik de enige die eigenlijk geen snars begrijpt van mijn ontslagbrief in het ziekenhuis? En hoe krijg ik uitgelegd wat er precies verkeerd voelt aan die verzwikte enkel, als mijn Nederlands niet zo goed is? Miscommunicatie tussen arts en patiënt, omdat die andere woorden gebruikt, ligt aan de basis van veel gezondheidsproblemen: van het uitstellen van een doktersbezoek tot het niet nemen van medicatie, niet uitvoeren van kine oefeningen, niet weten bij welke zorgverlener je moet zijn voor wat, enz. Verstaanbaarheid is ook ingebed in verschillende contexten en culturen van mensen. Bijvoorbeeld bepaalde zaken/ziektes zijn taboe in sommige culturen. Of het woord ‘migraine’, dat wordt in elke cultuur anders uitgelegd.

"Hoe maken we de gezondheidszorg verstaanbaar voor iedereen in onze superdiverse stad?" Met deze uitdaging gaat Comon het komende jaar verder, om oplossingen te bedenken en te experimenteren, met technologie als deel van de oplossing.

--------

ENGLISH VERSION

There is no better way to think than by talking to each other. With an open mind and a portion of healthy curiosity, you can embark on a philosophical adventure in this Filocafé. You will have a conversation under the guidance of an experienced facilitator.

During this special edition we will tackle the question "How do we make healthcare understandable for everyone?" (more information about this question can be found below) We examine this question and take a closer look at thoughts, opinions, presuppositions and beliefs.

FOR WHOM

  • Do you like to philosophize together with other people living in Gent?
  • Are you interested in the question "How do we make healthcare understandable for everyone?"
  • Do you understand English and do you speak Dutch, English, Turkish or Arabic?

Then you are most welcome at this Filocafé about 'understandable healthcare'.

PROGRAM

Part 1. Welcome - in English! (18h - 18h30)

Welcome in the Krookcafé.

Part 2. Filocafé in 4 languages ​​(18h30 - 20h)

During this part of the evening you take part in one of the four filocafés. You can choose between Dutch, Turkish, Arabic or English. Under the guidance of an experienced moderator you will have a philosophical discussion with the other participants about the question "How do we make healthcare understandable for everyone?".

Part 3. Closing talk in English (20h - 21h)

During this last part of the evening we will have a closing conversation in English in which we bring together the reflections from the 4 filocafés.

CHALLENGE: Understandable care for everyone

Do my doctor and I understand each other correctly when I tell something about my pregnancy? Am I the only one who doesn't really understand my letter of discharge from the hospital? And how do I explain what exactly feels wrong about that sprained ankle, if my Dutch is not so good? Miscommunication between doctor and patient, because they use different words, is at the root of many health problems: from delaying a doctor's visit to not taking medication, not performing physical exercises, not knowing which healthcare provider to go to for what, etc. Intelligibility is also embedded in different contexts and cultures of people. For example, certain things/illnesses are taboo in some cultures. Or the word 'migraine', which is interpreted differently in every culture.

"How do we make healthcare understandable for everyone in our super diverse city?" Comon will continue with this challenge in the coming year, to devise and experiment with solutions, with technology as part of the solution.

Speakers

Hasan Alkhalaf
Hasan Alkhalaf
Miran Öztürk
Alex Klijn
Alex Klijn
Peter Tomlinson
Peter Tomlinson

Event details

Locatie

De Krook
M. Makebaplein 1
9000 Gent
België

Sprekers
Hasan Alkhalaf
Hasan Alkhalaf
Miran Öztürk
Alex Klijn
Alex Klijn
Peter Tomlinson
Peter Tomlinson
Organisatoren